REGELVERK

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRMEDLARBOLAGET


Allmän information

Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper en försäkring. Du bör även spara informationen.

Förmedlarbolaget, Bristedt Kapital och Pension AB (Bolaget), är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar. Bolaget är även anknutet värdepappersombud till Alpcot AB och får förmedla
och lämna investeringsråd gällande finansiella tjänster samt fonder. Se sista sidan för information om Alpcot.

Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, AMF, Trygg-Hansa, Futur Pension, Movestic, Euro Accident, Bliwa, Nordeuropa Försäkring, DKV Hälsa, Avanza och Nordnet. Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlarorganisationen Tydliga. 

Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter

Förmedlare: Anders Bristedt, 0708 26 36 96,


Förmedlarbolaget, Bristedt Kapital och Pension AB
Organisationsnummer: 556696–0042
Postadress: Box 3505, 103 69 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 29, 7 tr

Telefonnummer: 08-758 90 01, E-postadress: anders@bristedt.se, Webbadress: www.bristedt.se

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

§ Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt).

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket                                                Finansinspektionen                                    Bolagsverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad                   Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm     Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 0771-42 33 00                                       Telefon: 08-787 80 00                                    Telefon: 060-18 40 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se    E-post: finansinspektionen@fi.se                   E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se                Webbplats: www.fi.se                                   Webbplats: www.bolagsverket.se

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

Skälet till att förmedlingen inte baseras på en oberoende analys är följande: Om inget annat har avtalats förmedlas enbart försäkringslösningar till försäkringsbolag där provision erhålls. Provision erhålls från alla samarbetspartners förutom AMF, Bliwa och Avanza. Förmedlare kan vid överenskommelse distribuera försäkringslösningar utan provision och istället erhålla konsultarvode.

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

Kommunikation

Bolaget kommer i första hand att kommunicera med dig via din personliga kundportal, till vilken du får inloggning i samband med att du blir kund hos Bolaget. Där hittar du till exempel alltid aktuell förköpsinformation om Bolaget. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information via e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget.

Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information samt viss annan information avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska.

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Anders Bristedt är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar. Är även anknutet ombud till Alpcot AB.  

  • Finansinspektionen, försäkring i samtliga livförsäkringsklasser sedan 2006-09-26
  • SwedSec licensierad för värdepappersmarknaden sedan 2011-12-09
  • Insuresec Årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning sedan 2013-11-22
  • Insuresec Årslicens Personskadeförmedling sedan 2015-04-15 

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med spainslag en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

Regelbunden rapport om kostnader och ersättningar

Du som kund har i vissa fall rätt att få en regelbunden rapport innehållandes information om de kostnader och ersättningar som utgått för de tjänster och produkter vi har distribuerat till dig.

Information om de kostnader som avses ovan kommer du att få av det försäkringsbolag du tecknat din försäkring hos. Information om de ersättningar som avses ovan kommer du att få av oss och den kommer att tillställas dig personligen minst årligen via din kundportal.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. Som en aktör inom försäkringsrådgivning ska vi alltid agera i enlighet med kundens bästa intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.  

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.   

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser. 

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Exempel på ersättningar och provisioner

SEB ersätter 4 % av årspremien samt 0,15 % av försäkringskapitalet per år. Vid engångspremier 4 % samt 0,15 %. Sjukvårdsförsäkring 10 % av premie och sjukförsäkring 4 % av premie.  

Länsförsäkringar ersätter 1,95 – 5 % av årspremien beroende förvaltningsform samt 0,2 % av försäkringskapitalet. Sjukvårdsförsäkring 10 % av premie och sjukförsäkring 4 % av premie.

Skandia ersätter 3–5 % av årspremien samt 0,2 % av försäkringskapitalet beroende på förvaltningsform. Lägre ersättning vid traditionell förvaltning och högre vid fondförvaltning. Sjukförsäkring 8 % av premie, TGL 1 % av premie och sjukvårdsförsäkring 10 % av premie.  

Folksam ersätter 4 % av årspremien och 0,1 % av försäkringskapitalet per år.

DKV Hälsa ersätter 10 % av premie.

Movestic ersätter 5,5 % av årspremien och 3 % vid engångspremier. Ingen ersättning på försäkringskapitalet. Gruppolycksfall och livförsäkring 10 % av premien.

Tydliga gruppförsäkring ersätter 10–15 % av årspremien.

Fondbolag/förvaltare: Del av fondens förvaltningsavgift 0–0,5 % av kapitalet per år.

De flesta försäkringsbolag har ett annullationsansvar, ofta 12 månader, vilket innebär att Bristedt Kapital och Pension AB får ett återkrav från försäkringsbolaget om premiebetalningen upphör.  

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

En identifierad intressekonflikt är att Bolaget äger aktier i intresseorganisationen Free Broker Group i Norden AB (FBG), vilken i sin tur äger Tydliga AB till 91% samt cirka 6% i bolaget Alpcot Ltd som äger värdepappersbolaget Alpcot AB.

Bolaget kan komma att förmedla produkter och tjänster från Alpcot AB. FBG kan erhålla utdelning från Alpcot Ltd som i sin tur kan erhålla utdelning från Alpcot AB. Vid varje rådgivningstillfälle redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår, men Bolaget kan även komma att erhålla utdelning från FBG i sin egenskap av aktieägare där. När sådan utdelning utbetalas fördelas den i enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller. Eftersom utdelning är ett beslut för bolagsstämman i FBG saknas möjlighet för Bolaget att i samband med distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunderna om storleken på den eventuella utdelningen.

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern som Tydliga (inkluderat intressebolag) och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga, inkluderat andra bolag inom samma koncern som Tydliga samt intressebolag, och senare komma att erhålla en aktieutdelning genom sitt ägande i FBG och/eller en återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas årsvis i efterskott och är beroende av bland annat Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Därför saknas möjlighet att vid distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunden om storleken av eventuell återbäring.

Det kan förekomma att vissa produkter som Bolaget distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta kan ge incitament för Bolaget eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav och behov bäst.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg genomför Bolaget löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att dina intressen som kund sätts främst. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning. Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter angivna ovan med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.

Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.  

Ansvarsförsäkring Försäkringsdistribution

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm      

Kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss. Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfället.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.  

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se  
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Bolagets klagomålsansvarig

Fredrik Nilsson, Tydliga AB
Mobil: 0728 53 06 37
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se
Postadress: Box 7096, 103 87 Stockholm  

Kvalificerade innehav

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR -   innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida.  

Till motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt utsatt ställning (political exposed persons, PEP). Information kan komma att efterfråga av dig som kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring.

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. Du kan läsa mer om Tydliga på www.tydliga.se.

Svenska försäkringsförmedlares förening

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens. Mer information om medlemskapet och SFM:s etiska riktlinjer finns på www.sfm.se

Insuresec

Bolaget är anslutet till InsureSec. Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution. Du som kund kan anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec.       

För mer information se www.insuresec.se eller www.radgivarregistret.se

INFORMATION OM ALPCOT AB

Bristedt Kapital och Pension AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB, 556963-4180, enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Bristedt Kapital och Pension AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Utöver detta genomför Alpcot AB även övergripande genomgångar, kontroller och granskningar av Bristedt Kapital och Pension ABs verksamhet som helhet. Kvalitetskontrollen innefattar bland annat ett säkerställande av att Bristedt Kapital och Pension ABs personal har god kunskap och kompetens, att Ombudet endast arbetar med de produktbolag som Alpcot AB har godkänt och att Bristedt Kapital och Pension AB verksamhet bedrivs på ett sunt, lämpligt och ändamålsenligt sätt i enlighet med god marknadssed.

Bristedt Kapital och Pension AB samtliga rådgivare är licensierade för investeringsrådgivning via branschorganisationerna SwedSec.

Läs mer om Alpcot AB på www.alpcot.se

Klagomålshantering

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Bristedt Kapital och Pension AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av investeringstjänster.

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot.

Att: Alpcot AB, Klagomålsansvarig

Adress: Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm

Läs mer på www.alpcot.se