REGELVERK

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRMEDLARBOLAGET


BRISTEDT KAPITAL OCH PENSION AB

Allmän information
Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper en försäkring. Du bör även spara informationen.
Förmedlarbolaget, Bristedt Kapital och Pension AB (Bolaget), är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar. Bolaget är även anknutet värdepappersombud till Garantum Fondkommission AB och får förmedla och lämna investeringsråd gällande finansiella tjänster samt fonder. Se även Garantums förköpsinformation vid investeringsrådgivning.
Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, AMF, Trygg-Hansa, Futur Pension, Movestic, Euro Accident, Bliwa, Nordeuropa Försäkring, DKV Hälsa, Avanza och Nordnet.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga.
Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.
Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter
Förmedlare: Anders Bristedt, 0708 26 36 96, anders@bristedt.se
Förmedlarbolaget, Bristedt Kapital och Pension AB
Organisationsnummer: 556696–0042
Postadress: Box 3505, 103 69 Stockholm
Telefonnummer: 08-758 90 01
Besöksadress: Kungsgatan 29, 7 tr
E-postadress: anders@bristedt.se
Webbadress: www.bristedt.se

TILLSTÅND OCH TILLSYN
Tillstånd
Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.
§   Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt).
Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Tillsyn och registrering
Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Bolagsverket
Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket
Webbplats: www.bolagsverket.se


BOLAGETS FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING
Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

Skälet till att förmedlingen inte baseras på en oberoende analys är följande: Om inget annat har avtalats förmedlas enbart försäkringslösningar till försäkringsbolag där provision erhålls. Provision erhålls från alla samarbetspartners förutom AMF och Avanza. Förmedlare kan vid överenskommelse distribuera försäkringslösningar utan provision och istället erhålla konsultarvode.

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

KOMMUNIKATION
Bolaget kommer i första hand att kommunicera med dig via din personliga kundportal, till vilken du får inloggning i samband med att du blir kund hos Bolaget. Där hittar du till exempel alltid aktuell förköpsinformation om Bolaget. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information via e-post.
I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget.
Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information samt viss annan information avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska.

INFORMATION OM VÅR PERSONAL OCH KUNSKAPSKRAV
Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd
Anders Bristedt är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar. Är även anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB.

 • Finansinspektionen, försäkring i samtliga livförsäkringsklasser sedan 2006-09-26
 • SwedSec licensierad för värdepappersmarknaden sedan 2011-12-09
 • Insuresec Årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning sedan 2013-11-22
 • Insuresec Årslicens Personskadeförmedling sedan 2015-04-15


PRISET FÖR DISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING
Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med spainslag en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGAR OCH PROVISIONER
SEB ersätter 4 % av årspremien samt 0,15 % av försäkringskapitalet per år. Vid engångspremier 4 % samt 0,15 %. Sjukvårdsförsäkring 10 % av premie och sjukförsäkring 4 % av premie.

Länsförsäkringar ersätter 1,95 – 5 % av årspremien beroende förvaltningsform samt 0,2 % av försäkringskapitalet. Sjukvårdsförsäkring 10 % av premie och sjukförsäkring 4 % av premie.

Skandia ersätter 3–5 % av årspremien samt 0,2 % av försäkringskapitalet beroende på förvaltningsform. Lägre ersättning vid traditionell förvaltning och högre vid fondförvaltning. Sjukförsäkring 8 % av premie, TGL 1 % av premie och sjukvårdsförsäkring 10 % av premie.
Folksam ersätter 4 % av årspremien och 0,1 % av försäkringskapitalet per år.

DKV Hälsa ersätter 10 % av premie.

Movestic ersätter 5,5 % av årspremien och 3 % vid engångspremier. Ingen ersättning på försäkringskapitalet. Gruppolycksfall och livförsäkring 10 % av premien.

Tydliga gruppförsäkring ersätter 10–13 % av årspremien.

Fondbolag/förvaltare: Del av fondens förvaltningsavgift 0–0,5 % av kapitalet per år.

De flesta försäkringsbolag har ett annullationsansvar, ofta 12 månader, vilket innebär att Bristedt Kapital och Pension AB får ett återkrav från försäkringsbolaget om premiebetalningen upphör.

INTRESSEKONFLIKTER
Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.
En identifierad intressekonflikt är att Bolaget äger aktier i intresseorganisationen Free Broker Group i Norden AB (FBG), vilken i sin tur äger Tydliga AB till 91% samt cirka 6% i bolaget Alpcot Ltd som äger värdepappersbolaget Alpcot AB.
Bolaget kan komma att förmedla produkter och tjänster från Alpcot AB. FBG kan erhålla utdelning från Alpcot Ltd som i sin tur kan erhålla utdelning från Alpcot AB. Vid varje rådgivningstillfälle redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår, men Bolaget kan även komma att erhålla utdelning från FBG i sin egenskap av aktieägare där. När sådan utdelning utbetalas fördelas den i enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller. Eftersom utdelning är ett beslut för bolagsstämman i FBG saknas möjlighet för Bolaget att i samband med distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunderna om storleken på den eventuella utdelningen.
Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern som Tydliga (inkluderat intressebolag) och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga, inkluderat andra bolag inom samma koncern som Tydliga samt intressebolag, och senare komma att erhålla en aktieutdelning genom sitt ägande i FBG och/eller en återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas årsvis i efterskott och är beroende av bland annat Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Därför saknas möjlighet att vid distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunden om storleken av eventuell återbäring.
Det kan förekomma att vissa produkter som Bolaget distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta kan ge incitament för Bolaget eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav och behov bäst.
För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg genomför Bolaget löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att dina intressen som kund sätts främst. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning. Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.
De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter angivna ovan med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.
Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION
Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm      
Kontaktuppgifter:
Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se
Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss. Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfället.
Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

OM DU INTE ÄR NÖJD
Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Bolagets klagomålsansvarig
Fredrik Nilsson, Tydliga AB
Mobil: 0728 53 06 37
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se
Postadress: Box 7096, 103 87 Stockholm

KVALIFICERADE INNEHAV
Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Dataskyddsförordningen – GDPR - innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar som en bilaga till denna förköpsinformation.

TYDLIGA
Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. Du kan läsa mer om Tydliga på www.tydliga.se

SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING
Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), www.sfm.se

INSURESEC

Bolaget är anslutet till InsureSec. Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution.
Du som kund kan anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec.      
För mer information se www.insuresec.se eller www.radgivarregistret.se


HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. 

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.  

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.  

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.FÖRKÖPSINFORMATION GARANTUM FONDKOMMISSION

Hej,

 I samband med att du får investeringsrådgivning av oss blir du inte bara kund till den rådgivare som du har träffat utan även till Garantum Fondkommission (Garantum). Garantum är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum omfattas därmed av ett flertal regelverk som styr verksamheten och som främst syftar till att utgöra ett skydd för konsumenten, dvs. den som får rådgivningen. I samband med investeringsrådgivning erhåller du denna förköpsinformation, vilken även omfattar följande bilagor:

 • Information om egenskaper och risker 

• Riktlinjer för att identifiera, förhindra och hantera intressekonflikter 

• Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 

• Riktlinjer för utförande och vidarebefodran av order 

Med vänliga hälsningar, Garantum

OBS! Denna information, om Garantum, uppdateras regelbundet med anledning av förändringar som sker i interna och externa regelverk. På www.garantum.se finns den senaste version som är aktuell när du som kund tillhandahöll en investeringstjänst, investeringsrådgivning eller annan sidotjänst.


Information om Garantum

Information om Garantum Fondkommission AB
Garantum Fondkommission AB, nedan kallat Garantum
Organisationsnummer 556668-1531
Box 7364, 103 90 Stockholm
Telefon: 08-522 550 00
Hemsida: www.garantum.se

Garantum står under tillsyn av Finansinspektionen. Garantum har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillståndet omfattar följande verksamheter, nämligen
 

 • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
 • utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag;
 • handel med finansiella instrument för egen räkning;
 • diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument;
 • investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument;
 • garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande; samt
 • placering av finansiella instrument utan fast åtagande. Dessutom har Garantum följande sidotillstånd, nämligen
 • förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet;
 • rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt rådgivning och utförande av tjänster vid fusioner och företagsuppköp; samt
 • utförande av tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.


Garantums verksamhet
Garantum bedriver värdepappersrörelse och är specialiserad inom området strukturerade placeringar och transaktioner avseende sådana placeringar. Därutöver tillhandahåller Garantum kapitalförvaltningstjänster och erbjuder förmedling av fonder. Garantum kan själv eller via anknutna ombud ge investeringsrådgivning samt bedriva annan verksamhet som har samband med arrangering och förmedling och vidare är förenlig med lagen om värdepappersmarknaden och Garantums värdepapperstillstånd.

Koncernförhållanden
Garantum Fondkommission AB ägs till 100 % av Garantum Invest AB. Garantum Invest AB äger även 100 % av fondbolaget Aktie-Ansvar AB och 100% av värdepappersbolaget Garantum Partner AB. Därutöver har Garantum Invest ett delägande i Global Invest Finansförmedling, Bandling & Partners, Garantum Norge AS, Garantum Finland Oy samt andra företag verksamma på finansmarknaden.

Garantum och anknutna ombud
Enligt lagen (2017:679) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersbolag teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera såsom anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En fysisk eller juridisk person får endast vara anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Ombudet är alltså ett så kallat anknutet ombud till Garantum och har därmed rätt att marknadsföra investeringstjänster för Garantums räkning. Ombudet får vidare mottaga och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster och finansiella instrument. Ombudet får slutligen tillhandahålla investeringsrådgivning avseende investeringstjänster och finansiella instrument. Garantum godkänner, hanterar och kontrollerar alla värdepappersaffärer som Ombudet lämnar råd om. Ombudet är registrerat som anknutet ombud till Garantum hos Bolagsverket. I följande Information om Garantum avses även de anknutna ombud som på något sätt representerar Garantum i sin rådgivning när det gäller investeringstjänster.

Information om kundkategorisering m m
Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som handlar med värdepapper delas in i tre olika kategorier. Syftet med detta är att anpassa kundskyddet efter den enskilde kundens förutsättningar. Privat-personer och mindre företag betraktas normalt som ”icke-professionella”. Utöver ”icke-professionella” kunder finns det också ”professionella” kunder, vilka är större företag, kreditinstitut och andra finansiella institut samt offentliga organ och liknande verksamheter med ett mindre behov av skydd. Den tredje kategorin är s k ”jämbördiga motparter”, vilka har lägst skydd enligt lagen. Dessa är t ex
banker, centralbanker och myndigheter.

Garantum kategoriserar i princip samtliga sina kunder som ”icke-professionella”, om inte annat avtalats med kunden. Som kund i kategorin ”icke-professionell” omfattas kunden av den högsta skyddsnivån enligt lagen. Detta innebär att Garantum
bl a kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel med dessa. När Garantum tillhandahåller investeringsrådgivning, kommer Garantum att bedöma om en tjänst eller ett instrument är lämplig för den enskilde kunden, innan Garantum tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen görs mot bakgrund av kundens erfarenhet och kunskap om
tjänsten, investeringsmål och finansiella ställning. Vid andra typer av tjänster än rådgivning kommer Garantum att bedöma om tjänsten är passande för kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenhet.

Om kunden på eget initiativ kontaktar Garantum enbart för att utföra en order i ett s k okomplicerat finansiellt instrument
(t ex aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad), tillhandahåller Garantum tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden.

Kunder har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. En ”icke-professionell” kund kan skriftligen begära att få bli behandlad som ”professionell”. Garantum måste då göra en bedömning av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om en viss transaktion eller tjänst och förvissa sig om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som kan vara förknippade med placeringen. Kunden mister då det högre kundskyddet.

Information om Garantums investeringsrådgivning
För att uppfylla lagens krav och för att kunna erbjuda individuellt anpassad investeringsrådgivning genomför en rådgivare en genomgång av kundens ekonomiska situation, där rådgivaren tillsammans med kunden även går igenom kundens kunskaper och erfarenhet av finansiella placeringar, kundens syfte med placeringarna samt vilken risk kunden är beredd att ta så att Garantum kan rekommendera kunden de placeringar som är lämpliga i det enskilda fallet. All individuellt anpassad rådgivning sker på grundval av de uppgifter som kunden lämnat om sig själv. Det är därför lämpligt att kunden löpande informerar sin rådgivare om eventuella förändringar som skett. Dokumentationen av
genomgången sker genom ett eller flera dokument som kunden får ta del av efter genomförd genomgång. Samtliga rådgivare inom Garantum har genomgått SwedSec ABs licensieringsprogram och är vederbörligen licensierade.

Investeringsrådgivningen sker på icke-oberoende grund vilket innebär att Garantum kan ta emot ersättning från tredje part (t.ex. från fondbolag) för de placeringar som distribueras.

Garantums investeringsrådgivning baseras på en analys av särskilt utvalda finansiella instrument. Garantum har uppsatta rutiner för produktgodkännande där urvalet av de placeringar som ska erbjudas kvalitetsgranskas. De placeringar som främst erbjuds är värdepappersfonder, AIF-fonder, specialfonder, strukturerade placeringar, aktier och certifikat.

Dokumentationen av rådgivningstillfället upprättas i ett eller flera dokument som kunden får ta del av efter rådgivningstillfället. I samband med rådgivning kan Garantum erbjuda möjlighet till löpande lämplighetsbedömning. Om så sker kommer detta att framgå av den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med en investeringstjänst.

Garantums behandling av personuppgifter, m m
Garantum värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I vår dataskyddspolicy beskriver Garantum bland annat hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt dina möjligheter att begära åtkomst, rättelse och radering av dessa. Läs mer om vår dataskyddspolicy på www.garantum.se.

Information om språk
Det språk som används i dokumentation och i kontakterna mellan Garantum och kunden är svenska.

Hållbarhetsrisker 

Metoderna för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten skiljer sig åt mellan den disrektionära förvaltningen och investeringsrådgivningen. Gemensamt för båda typerna av förvaltning/rådgivning är att hållbarhetsrisker integreras som ett led i investeringsanalysen. För att säkerställa hållbarhetsrisken för investeringen gör Garantum först en bedömning med hjälp av bland annat externa dataleverantörer. Dataleverantörerna mäter hur utsatta bolagen är för olika typer av hållbarhetsrisker. Ju lägre hållbarhetsrisk desto lägre risk för att avkastningen påverkas negativt. Förvaltarna beaktar dels in risken för att den identifierade hållbarhetsrisken skulle realiseras, dels risken för den potentiella negativa inverkan på portföljen sett till avkastning som risken kan medföra. Baserat på resultaten kan det innebära att en möjlig investering inte genomförs. Investeringsrådgivning För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Garantum följande åtgärder: • Informerar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter. • Informerar kund och tillhandahåller individanpassad rådgivning. • Beaktar och delger information om hållbarhetsrisker i rådgivningen.


Information om egenskaper och risker
En allmän beskrivning av arten på och riskerna med finansiella instrument finns att ta del av på www.garantum.se.  I den utförliga beskrivningen förklaras arten av de specifika typerna av instrument som berörs, hur det finansiella instrumentet fungerar och utvecklas under både positiva och negativa marknadsförhållanden och de särskilda riskerna som
finns med de specifika typerna av instrument.

Information om reklamationer och klagomål
Om en kund är missnöjd med någon av Garantums tjänster inkl. det som sker genom Garantums anknutna ombud, är det viktigt att kunden kontaktar Garantum för att framföra sina synpunkter. Kunden bör först kontakta den person eller enhet inom Garantum som tillhandahållit tjänsten. Om kunden inte skulle vara nöjd med det svar som erhålls, kan kunden kontakta klagomålsansvarig person hos Garantum. Vill kunden diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, se www.konsumentbankbyran.se.

Om kunden anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från Garantums sida och det belopp som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden – om kunden är en fysisk person – vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att Garantum första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och Garantum bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m m, se www.arn.se.

Om en tvist trots detta skulle uppstå kan den prövas av svensk allmän domstol. Klagomålet ska framföras skriftligen inom skälig tid till Garantum. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Ansvarsförsäkring
Garantum omfattas av en Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen gäller för eventuell skadeståndsskyldighet som Garantum ådra sig i samband med investeringstjänster.

Försäkringen är tecknad hos AIG Europé Limited. Om kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust kunden anser att Garantum har vållat, har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europé Limited. Om kund vill göra anspråk på skadestånd måste kunden underrätta Garantum om detta inom skälig tid efter att kunden märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 50 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum.

INFORMATION OM AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR FÖRMEDLADE TJÄNSTER OCH PLACERINGAR
Allmänt om ersättningar

Garantum använder sig av samma prissättning som respektive leverantör vid direktförsäljning till kunder. Garantum har ingått avtal med olika leverantörer och där reglerat sin ersättning. Garantum äger inte rätt att ta ut en högre ersättning från kunden än vad produktbolagen från tid till annan har prissatt sina placeringar.

Mindre icke-monetär ersättning från tredje part kan förekomma till rådgivare i form av t.ex. deltagande vid seminarium eller informationsevenemang som gäller egen ska lämna information i efterhand om alla kostnader, avgifter och ersättningar som hänför sig till både finansiella instrument, investerings-/sidotjänster som rekommenderats eller marknadsförts och där bolaget har eller har haft en pågående relation med kunden under året.

Strukturerade placeringar
Vid investering i bl.a. en strukturerad placering kan courtage tillkomma. Courtaget bestäms av det finansiella institut som distribuerar placeringen till kunden. Courtage tillfaller normalt den investeringsrådgivare som förmedlat affären och Garantum uppbär då betalningen för rådgivarfirmans räkning. Courtage som tas ut i samband med försäljning
på andrahandsmarknaden eller diskretionär portföljförvaltning tillfaller dock Garantum.

Avtal med depåinstitut
Garantum har ingått avtal med flera depåinstitut och har i avtalen reglerat vad som ger ersättning till bolaget. Garantum erhåller ersättning från de innehav som finns i depån.

Fondförvaltningstjänster
En fondförvaltningstjänst är förknippad med en årlig förvaltningsavgift vars storlek kan variera och beror dels på valet av förvaltare, dels på valet av respektive förvaltares förvaltning. Det är t.ex. inte ovanligt att en mer aktivt förvaltad portfölj har en högre förvaltningsavgift.

Ersättning till investeringsrådgivare (ombud)
Tredjepartsersättning
All den tredjepartsersättning som Garantum betalar ut bedöms utifrån om ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella investeringstjänsten samt att det sker i enlighet med kundens intresse och beräknas på den volym som ombudet genererat till Garantum under året.

Rådgivningsavgift
Investeringsrådgivning kan förutom tredjepartsersättning och courtage vara förknippad med rådgivningsavgift enligt överenskommelse mellan kunden och Garantum. Avgiftens storlek kan variera och beror på vilka tjänster, förutom investeringsrådgivning, investeringsrådgivaren erbjuder.

Innan investeringstillfället tillhandahålls kunden alltid information om kostnader och ersättningar. Mer information om kostnader finns i aktuell prislista på www.garantum.se.

INFORMATION OM INTRESSEKONFLIKTER
Av bestämmelserna i 8 kap 12§ och 9 kap. 9 § lagen (2017:679) om värdepappersmarknaden samt artiklarna 33-37 Förordningen följer att ett värdepappersinstitut ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster. Bedömningen ska ta hänsyn till koncernförhållanden och de ersättningsstrukturer som bolaget tillämpar, inklusive tredjepartsersättningar och
ersättningar till anställda och ombudsanställda.

Garantum tillhandahåller ett utbud av finansiella tjänster där olika verksamheter ingår. Detta innebär att intressekonflikter kan förekomma. Med intressekonflikter avses intressekonflikter dels mellan Garantum, inklusive ledning, styrelse, personal m fl och kunder, dels intressekonflikter mellan olika kunder. Vidare avses intressekonflikter mellan olika verksamheter inom Garantum. I Garantums riktlinjer för intressekonflikter beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. De anställda ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen.

I Garantum Riktlinjer för intressekonflikter behandlas även incitament d.v.s. betalning eller mottagande av avgifter, kommission och mindre icke- monetära förmåner i samband med tillhandahållande av investeringstjänster eller sidotjänster.

Garantum får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar. Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella investeringstjänsten samt att det sker i enlighet med kundens intresse. Vid mottagande av incitament från en tredje part kan kunden komma att tillgodogöras viss del och Garantum viss del. Vid portföljförvaltning kommer Garantum aldrig att ta emot tredjepartsersättning. Incitament får heller inte betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot Garantum skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.

På Garantums hemsida finns de fullständiga riktlinjerna gällande intressekonflikter.

ADRESSER
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se
Klagomålsansvarig, Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm.
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se
AIG Europe Limited, Sweden Box 3506, 103 69 Stockholm
Bolagsverket, 85181 Sundsvall, www.bolagsverket.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se